Patrycja Bąkowska

dr Patrycja Bąkowska

Absolwentka poznańskiej filologii polskiej oraz Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie translatologii i komparatystyki literatur i języków słowiańskich przy WFPiK UAM. Zajmuje się literaturą i kulturą oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem dokonujących się w jego obrębie przemian antropologicznych, tożsamościowych i estetycznych. W badaniach naukowych stara się korzystać z metodologii oferowanych przez współczesną humanistykę. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Pracę doktorską pt. Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Judkowiak i dra hab. Macieja Parkitnego.

Autorka artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych, współredaktorka numeru tematycznego „Podtekstów. Czasopisma Kulturalno-Naukowego” (2017: Powroty). Wzięła udział w kilkunastu konferencjach. Jako wykonawca uczestniczy w grantach: Słownik polskiej krytyki literackiej XIX wieku. 1764-1918 (cz. 2: Hasła osobowe), grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik: prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa; Wiek XVIII jako zmiana: oświecenie polskie w ujęciu paralaktycznym, grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik: dr hab. Maciej Parkitny.

Artykuły:

 1. Bąkowska, W poszukiwaniu korzeni romantyzmu – przypadek Jana Pawła Woronicza
  i Adama Mickiewicza
  , [w:] Korzenie romantyzmu. Romantyzm bez granic?, pod red.
  M. Piechoty, M. Kalarus, O. Kalarusa, Katowice 2014, s. 69-81.
 2. Bąkowska, W sarmackim teatrze życia (nie)codziennego, „Przestrzenie Teorii”, t. 22, 2014, s. 101-116.
 3. Bąkowska, Tradycja i talent indywidualny – o liryce Rafała Wojaczka, [w:] Szkice do Wojaczka, pod red. P. Śliwińskiego, Kraków 2015, s. 25-37.
 4. Bąkowska, Jak dawniej „działano słowami”? – kilka refleksji o literaturze staropolskiej, [w:] Zwrot performatywny w kulturze: szkice o obyczajach, literaturze, performansie i tańcu, pod red. M. Błaszczak i I. Górskiej, Poznań 2015, s. 37-50.
 5. Bąkowska, Oswajanie obcości – „Pamięć dzieł polskich, podróż i niepomyślny sukces Polaków” Karola Lubicz-Chojeckiego, [w:] Obce przestrzenie. Wschód – Rosja – Konteksty, pod red. M. Jedlińskiego i K. Witczaka, Bydgoszcz 2016, s. 141-150.
 6. Bąkowska, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja na tle przemian estetycznych i filo­zoficznych XVIII wieku, [w:] Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura, pod red.
  E. Oronowicz-Kidy, A. Myszki, Rzeszów 2016, s. 57-67.
 7. Bąkowska, „Byłbym spłonął jak plewa” – dystans i autokreacja w „Przypadkach niektórych” Józefa Andrzeja Załuskiego, „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 1, s. 7-26.
 8. Bąkowska, Sen, poezja i autobiografizm – Hugona Kołłątaja „Nad snami, czyli nad marzeniami nocnymi moje uwagi…” (rozpoznania wstępne), [w:] Sen, marzenie, zaświa­ty w literaturze i kulturze, t. 1, pod red. M. Kurana, Łódź 2017, s. 255-262.
 9. Bąkowska, Ekspresja podmiotowości w „Bardzie polskim” Adama Jerzego Czarto­ry­skiego, „Wiek Oświecenia”, nr 33, 2017, s. 251-274.
 10. Bąkowska, Kondycja podmiotu wobec upadku Rzeczypospolitej. „Treny” Józefa Morelowskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 60, 2018, s. 399-414.
 11. Bąkowska, Konstrukcje podmiotu lirycznego w poezji Stanisława Kostki Potockiego (uwagi wstępne), [w:] O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia
  i szkice
  , pod red. D. Folgi-Januszewskiej i T. Chachulskiego, Warszawa 2018, s. 99-108.
 12. Bąkowska, Apoteoza „twarzy autentycznej” – o „Grenadierze-filozofie” Cypriana Godebskiego. Uwagi wstępne, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 1, s. 171-183.