Patrycja Bąkowska

 

dr Patrycja Bąkowska

 

Absolwentka poznańskiej filologii polskiej oraz Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie translatologii i komparatystyki literatur i języków słowiańskich przy WFPiK UAM. Zajmuje się literaturą i kulturą oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem dokonujących się w jego obrębie przemian antropologicznych, tożsamościowych i estetycznych. W badaniach naukowych stara się korzystać z metodologii oferowanych przez współczesną humanistykę. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Pracę doktorską pt. Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Judkowiak i dra hab. Macieja Parkitnego (w 2019 r. otrzymała za nią nagrodę główną w Konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą osiemnastemu wiekowi).

Autorka artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych, współredaktorka numeru tematycznego „Podtekstów. Czasopisma Kulturalno-Naukowego” (2017: Powroty). Wzięła udział w kilkunastu konferencjach. Jako wykonawca uczestniczy w kierowanym przez prof. dr hab. Teresę Kostkiewiczową grancie NPRH Słownik polskiej krytyki literackiej XIX wieku. 1764-1918 (cz. 2: Hasła osobowe).

 

Książka autorska:

P. Bąkowska, Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021, „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”, ss. 431.

 

Rozdziały w książkach zbiorowych i artykuły:

P. Bąkowska, Realizacja projektu „człowieka czułego” w „Dzienniku wojskowym z 1813 r.” i „Wspomnieniach mojej młodości” Kazimierza Brodzińskiego, „Przestrzenie Teorii” 2023, s. 141-159.

P. Bąkowska, O konieczności dyskusji nad oświeceniem [rec.: Sławomir Kufel, Polski projekt. Oświecenie w I Rzeczypospolitej, Warszawa 2021], „Wiek Oświecenia” 39 (2023), s. 143-153.

P. Bąkowska, Anthropological projects of the Enlightenment – between universality and peculiarity of the early stage of Polish modernity, „Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe” 2023, s. 33-38.

P. Bąkowska, Co to jest gotycyzm? [rec.: Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830, pod red. M. Cieńskiego i P. Pluty, Warszawa 2022], „Pamiętnik Literacki” 2022, z. 3, s. 277-284.

P. Bąkowska, Elżbiety Drużbackiej pochwała Boga „w czterech częściach roku”, „Kronika Miasta Poznania” 2022, z. 3, s. 17-30.

P. Bąkowska, Przestrzeń rustykalna w „Listach o wsi” Cypriana Godebskiego – propozycja lektury, „Napis” 2021, t. XXVII, s. 75-92.

P. Bąkowska, Apoteoza „twarzy autentycznej” – o „Grenadierze-filozofie” Cypriana Godebskiego. Uwagi wstępne, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 1, s. 171-183.

P. Bąkowska, Konstrukcje podmiotu lirycznego w poezji Stanisława Kostki Potockiego (uwagi wstępne), [w:] O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, pod red. D. Folgi-Januszewskiej i T. Chachulskiego, Warszawa 2018, s. 99-108.

P. Bąkowska, Kondycja podmiotu wobec upadku Rzeczypospolitej. „Treny” Józefa Morelowskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, nr 60, 2018, s. 399-414.

P. Bąkowska, Ekspresja podmiotowości w „Bardzie polskim” Adama Jerzego Czartoryskiego, „Wiek Oświecenia” 33 (2017), s. 251-274.

P. Bąkowska, Sen, poezja i autobiografizm – Hugona Kołłątaja „Nad snami, czyli nad marzeniami nocnymi moje uwagi…” (rozpoznania wstępne), [w:] Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, t. 1, pod red. M. Kurana, Łódź 2017, s. 255-262.

P. Bąkowska, „Byłbym spłonął jak plewa” – dystans i autokreacja w „Przypadkach niektórych” Józefa Andrzeja Załuskiego, „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 1, s. 7-26.

P. Bąkowska, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja na tle przemian estetycznych i filozoficznych XVIII wieku, [w:] Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura, pod red. E. Oronowicz-Kidy, A. Myszki, Rzeszów 2016, s. 57-67.

P. Bąkowska, Oswajanie obcości – „Pamięć dzieł polskich, podróż i niepomyślny sukces Polaków” Karola Lubicz-Chojeckiego, [w:] Obce przestrzenie. Wschód – Rosja – Konteksty, pod red. M. Jedlińskiego i K. Witczaka, Bydgoszcz 2016, s. 141-150.

P. Bąkowska, Jak dawniej „działano słowami”? – kilka refleksji o literaturze staropolskiej, [w:] Zwrot performatywny w kulturze. Szkice o obyczajach, literaturze, performansie i tańcu, pod red. M. Błaszczak i I. Górskiej, Poznań 2015, s. 37-50.

P. Bąkowska, Tradycja i talent indywidualny – o liryce Rafała Wojaczka, [w:] Szkice do Wojaczka, pod red. P. Śliwińskiego, Kraków 2015, s. 25-37.

P. Bąkowska, W sarmackim teatrze życia (nie)codziennego, „Przestrzenie Teorii”, t. 22, 2014, s. 101-116.

P. Bąkowska, W poszukiwaniu korzeni romantyzmu – przypadek Jana Pawła Woronicza i Adama Mickiewicza, [w:] Korzenie romantyzmu. Romantyzm bez granic?, pod red. M. Piechoty, M. Kalarus, O. Kalarusa, Katowice 2014, s. 69-81.