Leszek Teusz

 Prof. UAM dr hab. Leszek Teusz,

Zainteresowania naukowe: staropolskie piśmiennictwo religijne, szczególnie epoki baroku, obecność w kulturze i literaturze dawnej różnorakich związków między literaturą a religijnością, religijnych tematów, wątków i motywów, form artystycznej ekspresji sacrum; związki  tradycji staropolskiej i europejskiej ze współczesną kulturą; literatura wobec szeroko rozumianych systemów świadomościowych – religii, teologii, filozofii etc.

Publikacje:

Książki: 1. Wojciecha Stanisława Chrościńskiego późnobarokowa epika biblijna: „Józef do Egiptu od braci przedany”, „Job cierpiący”, „Aman”. Poznań 2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

1.„Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Góry… Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa

Współautor podręcznika Skarbiec języka, literatury, sztuki. Podręcznik dla klas I – III liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Red. Bożena Chrząstowska. Poznań 2002 ( 2 wydanie 2004).

Autor około 40 artykułów i studiów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu literatury i kultury staropolskiej oraz prac ukazujących związki tradycji ze współczesną kulturą, zamieszczanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

Wybrane artykuły:

–  Ordo amicitiae. Znaczenie i rola przyjaźni w renesansie i baroku. Kilka przykładów i spostrzeżeń, w: Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka. Red. G. Raubo. K. Trybuś. Poznań 2017, s. 101 – 121.

Paralele dwóch świętych Józefów Starego i nowego Testamentu … (1749) Jana Kajetana Bernarda Jabłonowskiego a wcześniejsze literackie interpretacje Józefa egipskiego w literaturze polskiej, w: W kręgu apokryfów. Red. E Jakiel, J. Mosakowski. Gdańsk 2015, s. 75 – 91.

Wojciech Stanisław Chrościński (ok. 1660 – po 1733) – człowiek i dzieło. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2009 nr 16, s. 227 – 264.

Okiem dotykać świata. Wzrok i widzenie w renesansie. „Przegląd Powszechny” 2009 nr 11, s. 87 – 96.

Józef do Egiptu od braci przedany… Wojciecha Stanisława Chrościńskiego – późnobarokowa interpretacja biblijnej historii, w; Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). Red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka. Poznań 2009, s. 411 – 419.

Literackie obrazy Zmartwychwstania w twórczości polskich autorów barokowych. „Polonistyka” 2009 nr 6, s. 22 – 27.

Nienasycony miłością miłośniku. Wielkopostne kazania z przełomu XVII i XVIII wieku, w: Język religijny dawniej i dziś. Red. S. Mikołajczak, M. Rybka, ks. P. Bortkiewicz. Poznań 2007, s. 320 – 327.

Przestrzenie historycznego doświadczenia. Kilka refleksji czytelnika i badacza literatury dawnej, w: O historyczności. Red. K. Meller, K. Trybuś. Poznań 2006, s. 87 – 94.

Człowiek epoki polskiego baroku wobec epidemii, w: Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne. Teksty referatów sympozjum zorganizowanego w Krakowie 17 – 18 listopada 2005 r. przez Katedrę Historii Medycyny Collegium Medicum UJ oraz Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ. Kraków 2005, s. 307 – 314.

Konwencje stylistyczne sztuki kaznodziejskiej przełomu XVII i XVIII wieku, w: Język religijny dawniej i dziś. Red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski. Poznań 2005, s. 245 – 254.

Filozofia i poezja – dwa sposoby rozumienia rzeczywistości, w: Ad sepientiam cordis. Księga pamiątkowa „ku mądrości serca” dedykowana ks. prof. L. Gładyszewskiemu. Red. Ks. W. Szczerbiński, ks. P. Podeszwa. Gniezno 2002.

Pomiędzy rozpaczą a nadzieją. O drodze wewnętrznej intelektualisty, w: Obcowanie z wolnością. Dialogi literackie polsko – niemieckie. Red. B. Chrząstowska. T. 2. Poznań  – Berlin 2001, s. 295 – 308.   

 Erozja wyobraźni religijnej we współczesnej kulturze. „Sztuka i Filozofia” 1999 nr 16, s. 143 – 162.

„Hiob” Archibalda Mac Leisha – współczesna wersja historii męża z ziemi Us, w: Biblia w kulturze. Red. S. Rzepczyński. Słupsk 1996, s. 195 – 214.

Kompozycyjna otwartość „Łysej śpiewaczki” Eugene Ionesco. „Akcent” 1996 nr 3, s. 188 – 194.

Herbert – poeta dialogu. Filozoficzne meandry autora „Panna Cogito”. „Sztuka i Filozofia” 1995 nr 10, s. 153 – 169.

O dramaturgii Karola Wojtyły. „Studia Polonistyczne” Poznań 1994. T. XX, s. 147 – 163.

Uczestnik około 45 konferencji krajowych i międzynarodowych.

Od roku 1995 do chwili obecnej realizacja 14 stypendiów zagranicznych: Wiedeń – Austria (Janineum), Wolfenbüttel,  Herzog August Bibliothek (The Andrew W. Mellon Foundation, Marian-Szyrocki Stipendienprogramm, Fritz Thyssen Stiftung, KAAD)  – Niemcy.

Autor opracowania merytorycznego i scenariusza wystawy „Geniusz Leonarda da Vinci”, zorganizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, TVP 1, Wydawnictwa „Wiedzy i Życia” oraz „Dyrektora Szkoły”, która miała miejsce w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w okresie 6 XII 2011 – 29 X 2012.

Od 2014 członek powołanej na Uniwersytecie Gdańskim Pracowni Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Filmie Polskim.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Roku 2012 – indywidualna Nagroda Rektorska (Rektora UAM) III Stopnia za osiągnięcia naukowe.
  • Rok 2005 – zespołowa Nagroda Rektorska (Rektora UAM) II Stopnia jako dla autora podręcznika Skarbiec języka, literatury, sztuki…
  • Rok 2005 – wyróżnienie jako dla współautora podręcznika Skarbiec języka, literatury, sztuki. Podręcznik dla klasy I – III liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Poznań 2002 (2. Wyd. 2004) przez Komisję do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
  • Rok 2003 – indywidualna Nagroda Rektorska (Rektora UAM) I Stopnia za książkę „Bolesna Muza nie Parnasu Góry ale Golgoty…” Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa 2002. Wydawnictwo Naukowe Semper.
  • Rok 2000 – wyróżnienie przez czasopismo „Barok” i Wydawnictwo Neriton z Warszawy za najlepszy doktorat dotyczący epoki baroku.