Grzegorz Raubo

 

Prof. dr hab. Grzegorz Raubo

 

Profesor w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświecenia. Główny obszar jego prac badawczych stanowi literatura polskiego i europejskiego baroku, rozpatrywana pod kątem związków z historią astronomii, dziejami filozofii i religijności w wiekach dawnych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (program START), laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za Rozprawę Doktorską, II. Nagrody w Konkursie Fundacji Konrada i Marty Górskich w Toruniu, nagród indywidualnych I. oraz II. stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej. Uczestnik projektu badawczego NPRH „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”. Członek Pracowni „Humanizm. Hermeneutyka wartości” przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do zespołu redakcyjnego półrocznika „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”. Wypromował 2 doktorów, 60 magistrów oraz 20 licencjatów filologii polskiej.

 

Książki autorskie:

G. Raubo, „Ludzie się na górne zapatrują obroty”. Astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 243.

G. Raubo, Kalendarze, kurioza i rzeczy ostateczne. Z zagadnień literatury popularnej w dawnej Polsce, Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz 2011, ss. 109.

G. Raubo, Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 272.

G. Raubo, Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Wydawnictwo WiS, Poznań 1997, ss. 252.

 

Prace redakcyjne:

Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii, red. G. Raubo, J. Włodarczyk, Poznań 2022, ss. 414.

Literatura wobec nauki: epoka staropolska – redaktor prowadzący monograficznego tomu półrocznika „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2017, nr 2, (t. 31/51), ss. 350.

Złoty Środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka, red. G. Raubo, K. Trybuś, Poznań 2017, ss. 447.

 

Rozdziały w książkach zbiorowych i artykuły:

G. Raubo, „Uważać, […] abyśmy jako bydlęta nie żyli” – „z bydlęty równie chodziem”. Relacja między człowiekiam a zwierzęciem w barokowym piśmiennictwie arystotelizmu chrześcijańskiego, [w:] Czytanie księgi zwierząt. Ciekawość, wyobraźnia, wiedza, wiara, red. M. Chodyko, A. Jakóbczyk-Gola, Warszawa 2023, s. 53-76.

G. Raubo, Wszechświat encyklopedystów polskiego baroku: międzu dawną wiedzą o kosmosie a nową astronomią, [w:] Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii, red. G. Raubo, J. Włodarczyk Poznań 2022, s. 103-171.

G. Raubo, Światy (nie)rownoległe: między historią literatury a historią astronomii, [w:] Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii, red. G. Raubo, J. Włodarczyk, Poznań 2022, s. 9-15 (współautor: J. Włodarczyk).

G. Raubo, Iluzja w życiu wspólnoty: o barokowej socjotechnice, [w:] Wspólnota. Formy – historie – horyzonty, red. M. Telicki, E. Winiecka, A. Rydz, A. Stankowska-Kozera, Poznań 2021, s. 71-85.

G. Raubo, Fortune-telling Predictions in the Light of Faith and Reason. Religious Aspects of „Informacya matematyczna” by Wojciech Bystrzonowski, „Tematy i Konteksty” 2020, Special Issue in English, No. 1: A Selection of the Decade, edited by J. Pasterska, E. Rokosz, M. Stanisz, Rzeszów 2020, s. 150-165.

G. Raubo, Od niebieskich znaków do kosmosu nowej astronomii: komety i wszechświat w „Prognostyku” Jana Bohomolca, [w:] Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. E. Buszewicz, J. Dąbkowska-Kujko, A. Jakóbczyk-Gola, A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2020, s. 136-162.

G. Raubo, Moda szaleć rozumne Polki nauczyła” albo o filozofii człowieka dla dam w barokowej literaturze popularnej: Jakuba Łącznowolskiego „Nowe zwierciadło”, [w:] Wielkie wiersze – nowe lektury. Prace dedykowane Profesorowi Rolfowi Fieguthowi, red. K. Trybuś, Poznań 2019, s. 103-120.

G. Raubo, Maria Adamczyk (1938-2013) – badaczka literatury i tradycji dawnej kultury, [w:] Stulecie poznańskiej polonistyki 1919-2019, t. 3: Nauka o literaturze (po roku 1945), red. S. Wysłouch, B. Judkowiak, S. Karolak, A. Piotrowicz, Poznań 2019, s. 421-435.

G. Raubo, „Perspektywy gwiazdarskie”. Lunety w literaturze i piśmiennictwie naukowym polskiego baroku, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2017, nr 2 [tom Literatura wobec nauki: epoka staropolska], (t. 31/51), s. 213-251.

G. Raubo, Wstęp do monograficznego tomu Literatura wobec nauki: epoka staropolska, [w:] „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2017, nr 2, (t. 31/51), s. 7-19.

G. Raubo, „By wielkość nie wywoływała trwogi”. Mądrość rządzenia w „Peristromata Regum” Andrzeja Maksymiliana Fredry, [w:] Złoty Środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka, red. G. Raubo, K. Trybuś, Poznań 2017, s.123-134.

G. Raubo, K. Trybuś, Wdzięczność i pamięć, [w:] Złoty Środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka, red. G. Raubo, K. Trybuś, Poznań 2017, s. 9-13.

G. Raubo, „W twarde więzienie wsadzono mi duszę”. Wyobcowanie duszy w ciele w literaturze baroku, „Prace Filologiczne” 2014, nr 4 (7), s. 141-157.

G. Raubo, Prognostyki w świetle wiary i rozumu. Z religijnych aspektów „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego, Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9), s. 343-355.

G. Raubo, Dusza, monstra i życie na Księżycu. Teoria antropologiczna w barokowej „scientia curiosa” Wojciecha Tylkowskiego, „Przestrzenie Teorii” 2013 nr 1 (t. 19), s. 57-75.

G. Raubo, Między codziennością a „państwem Platona”. Racjonalistyczne aspekty twórczości Łukasza  Opalińskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2013 (t. 21/41), nr 1, s. 253-270.

G. Raubo, Libertas indifferentiae” i dylematy barokowego humanizmu, [w:] Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010, s. 131-146.

G. Raubo, Ostentacja w literaturze baroku, „Polonistyka” 2009, nr 6, s. 16-21.

G. Raubo, „Ars dissimulandi” albo o sztuce maskowania się wielkich statystów, filozofów i uczonych w epoce baroku, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2008 (t.14-15/24-25), s. 183-196.

G. Raubo, Libertynizm potępiony. Z barokowych dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 4 [tom Literackie przystanki], s. 89-106.

G. Raubo, Gesty pokorne w staropolskich kolędach i pastorałkach, „Polonistyka” 2002, nr 8, s. 468-473.

G. Raubo, Sebastian Fabian Klonowic – moralista, satyryk, staropolski poeta z Sulmierzyc, „Przegląd Wielkopolski” 2002, nr 3-4, s. 11-20.

G. Raubo, O ciele, marności i wzgardzie świata w poetyckiej refleksji czasów baroku, „Studia Muzealne” 2000 [t. 19], s. 9-18.

G. Raubo, Sarmackie dziedzictwo w poezji Jacka Kowalskiego, „Polonistyka” 2000, nr 2, s. 90-97.

G. Raubo, O postawie filozoficznej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 1998, nr 2, s. 251-254.

G. Raubo, O łasce, predestynacji i Bogu ukrytym. Wątki jansenistyczne w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 4, s. 3-22.

G. Raubo, Przeciwieństwa i ład świata. Szkic o myśli XVII stulecia, „Czas Kultury” 1997, nr 1, s. 26-30.

G. Raubo, Lucyfer, wieża Babel i „saligia”. Z dawnych rozważań o grzechu pychy, „Przegląd Powszechny” 1994, nr 12, s. 340-352.

 

Artykuły recenzyjne:

G. Raubo, Rewolucja naukowa między obserwacją świata a retoryką [rec.: T. Sierotowicz, O położeniu plam słonecznych. Literatura, dialektyka, retoryka, filozofia i astronomia w „Istoria e dimonstrazioni intorno alle macchie solari” Galileusza wraz z tłumaczeniem dzieła, Tarnów 2013], „Porównania. Czasopismo Poświęcone Zagadnieniom Komparatystyki Literackiej oraz Studiom Interdyscyplinarnym, 2016 nr 1 (t. 18), s. 367-377.

G. Raubo, [rec.: Staropolska kultura konceptu. Red L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005], „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 247-258.

G. Raubo, [rec.: G. Trościński, Wczasy wielkiego człowieka. Studium o poezji S. H. Lubomirskiego, Sandomierz 2005], „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 224-232.

G. Raubo, Europejskie aspekty staropolszczyzny [rec.: A. Borowski, Powrót Europy, Kraków 1999], „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2000 (t. 7 /27), s. 229-236.

G. Raubo, „Zręcznie przeniknąć związek rzeczy”. O idei encyklopedyzmu w XVII wieku [rec.: C. Vasoli, Encyklopedyzm w XVII wieku, Warszawa 1996], „Czas Kultury” 1998, nr 2, s. 118-120.

G. Raubo, Poezje „Polskiego Salomona” zebrane po trzech stuleciach [rec.: S. H. Lubomirski, Poezje zebrane, t. 1-2, oprac. A. Karpiński, Warszawa 1995-1996], „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1997 (t. 4/24), s. 274-289.