Grzegorz Raubo

Prof. dr hab. Grzegorz Raubo profesor w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświecenia. Główny obszar jego prac badawczych stanowi literatura polskiego i europejskiego baroku rozpatrywana pod kątem związków z historią astronomii, dziejami filozofii i religijności w wiekach dawnych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (program START), laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za Rozprawę Doktorską, II. Nagrody w Konkursie Fundacji Konrada i Marty Górskich w Toruniu, nagród indywidualnych I. oraz II. stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej. Uczestnik projektu badawczego „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”. Członek Pracowni „Humanizm. Hermeneutyka wartości” przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach której bierze udział w pracach związanych z projektem „Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej i oświecenia” oraz we współpracy z Prof. dr hab. Aliną Nowicką-Jeżową, kieruje realizacją tematu badawczego „Asymilacja naukowych ujęć wszechświata w literaturze i piśmiennictwie wczesnonowożytnym”. Należy do zespołu redakcyjnego półrocznika „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”. Wypromował 2 doktorów, 60 magistrów oraz 20 licencjatów filologii polskiej.

Główne publikacje:

Książki autorskie

 1. „Ludzie się na górne zapatrują obroty”. Astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku, Poznań 2011, ss. 243.
 2. Kalendarze, kurioza i rzeczy ostateczne. Z zagadnień literatury popularnej w dawnej Polsce, Kalisz 2011, ss. 109.                                                                                                                            
 3. Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku, Poznań 2006, ss. 272.
 4. Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Poznań 1997, ss. 252.

Artykuły naukowe

 1. Moda szaleć rozumne Polki nauczyła” albo o filozofii człowieka dla dam w barokowej literaturze popularnej: Jakuba Łącznowolskiego „Nowe zwierciadło” w: Wielkie wiersze – nowe lektury. Prace dedykowane Profesorowi Rolfowi Fieguthowi, red. K. Trybuś, Poznań 2019, s. 103-120.
 2. Maria Adamczyk (1938-2013) – badaczka literatury i tradycji dawnej kultury, w: Stulecie poznańskiej polonistyki 1919-2019. T. 3: Nauka o literaturze (po roku 1945), red. S. Wysłouch, B. Judkowiak, S. Karolak, A. Piotrowicz, Poznań 2019, s. 421-435.
 3. „Perspektywy gwiazdarskie”. Lunety w literaturze i piśmiennictwie naukowym polskiego baroku, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2017, nr 2 [tom Literatura wobec nauki: epoka staropolska], (t. 31/51), s. 213-251.
 4. Wstęp do monograficznego tomu Literatura wobec nauki: epoka staropolska, w: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2017, nr 2, (t. 31/51), s. 7-19.
 5. „By wielkość nie wywoływała trwogi”. Mądrość rządzenia w „Peristromata Regum” Andrzeja Maksymiliana Fredry, w: Złoty Środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka, red. G. Raubo, K. Trybuś, Poznań 2017, s.123-134.
 6. Wdzięczność i pamięć (współautor: Krzysztof Trybuś), w: Złoty Środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka, red. G. Raubo, K. Trybuś, Poznań 2017, s. 9-13.
 7. „W twarde więzienie wsadzono mi duszę”. Wyobcowanie duszy w ciele w literaturze baroku, „Prace Filologiczne” 2014, nr 4 (7), s. 141-157.
 8. Prognostyki w świetle wiary i rozumu. Z religijnych aspektów „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego, Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9), s. 343-355.
 9. Dusza, monstra i życie na Księżycu. Teoria antropologiczna  w barokowej  „scientia curiosa” Wojciecha  Tylkowskiego, „Przestrzenie  Teorii” 2013 nr 1 (t. 19), s. 57-75.
 10. Między codziennością a „państwem Platona”. Racjonalistyczne aspekty twórczości  Łukasza  Opalińskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2013 (t. 21/41),  nr 1, s. 253-270.
 11. Libertas indifferentiae” i dylematy barokowego humanizmu, w: Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010, s. 131-146.
 12. Ostentacja w literaturze baroku, „Polonistyka” 2009, nr 6, s. 16-21.

13 .„Ars dissimulandi” albo o sztuce maskowania się wielkich statystów, filozofów i uczonych w epoce baroku, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2008 (t.14-15/24-25), s. 183-196.

 1. Libertynizm potępiony. Z barokowych dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 4 [tom Literackie przystanki], s. 89-106.
 2. Gesty pokorne w staropolskich kolędach i pastorałkach, „Polonistyka” 2002, nr 8, s. 468-473.
 3. Sebastian Fabian Klonowic – moralista, satyryk, staropolski poeta z Sulmierzyc, „Przegląd Wielkopolski” 2002, nr 3-4, s. 11-20.
 4. O ciele, marności i wzgardzie świata w poetyckiej refleksji czasów baroku, „Studia Muzealne” 2000 [t. 19], s. 9-18.
 5. Sarmackie dziedzictwo w poezji Jacka Kowalskiego, „Polonistyka” 2000, nr 2, s. 90-97.
 6. O postawie filozoficznej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 1998, nr 2, s. 251-254.
 1. O łasce, predestynacji i Bogu ukrytym. Wątki jansenistyczne w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 4, s. 3-22.
 2. Przeciwieństwa i ład świata. Szkic o myśli XVII stulecia, „Czas Kultury” 1997, nr 1, s. 26-30.
 3. Lucyfer, wieża Babel i „saligia”. Z dawnych rozważań o grzechu pychy, „Przegląd Powszechny” 1994, nr 12, s. 340-352.

Redakcja publikacji zbiorowych

 1. Literatura wobec nauki: epoka staropolska – tom monograficzny półrocznika„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2017, nr 2, (t. 31/51), ss. 350.
 1. Złoty Środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka, Poznań 2017 (współredaktor: Krzysztof Trybuś), ss. 447.

Artykuły recenzyjne

 1. Rewolucja naukowa między obserwacją świata a retoryką [T. Sierotowicz, O położeniu plam słonecznych. Literatura, dialektyka, retoryka, filozofia i astronomia w „Istoria e dimonstrazioni intorno alle macchie solari” Galileusza wraz z tłumaczeniem dzieła. Tarnów 2013], „Porównania. Czasopismo Poświęcone Zagadnieniom Komparatystyki Literackiej oraz Studiom Interdyscyplinarnym, 2016 nr 1 (t. 18), s. 367-377.
 2. [Staropolska kultura konceptu. Red L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak. Lublin 2005], „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 247-258.
 3. [G. Trościński, Wczasy wielkiego człowieka. Studium o poezji S. H. Lubomirskiego. Sandomierz 2005], „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 3, s. 224-232.
 4. Europejskie aspekty staropolszczyzny [A. Borowski, Powrót Europy, Kraków 1999], „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2000 [t. 7 /27], s. 229-236.
 5. „Zręcznie przeniknąć związek rzeczy”. O idei encyklopedyzmu w XVII wieku [C. Vasoli, Encyklopedyzm w XVII wieku,Warszawa 1996], „Czas Kultury” 1998, nr 2, s. 118-120.
 1. Poezje „Polskiego Salomona” zebrane po trzech stuleciach [S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. T. 1-2. Oprac. A. Karpiński. Warszawa 1995-1996], „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1997 [t. 4/24], s. 274-289.